zakres usług, biuro rachunkowe Kraków, uslugi ksiegowe Kraków, doradca podatkowy Kraków, doradztwo podatkowe, księgowość, kancelaria podatkowa, urz±d skarbowy, Kraków, rozliczenia PIT CIT VAT ZUS, deklaracje podatkowe, księga handlowa, ksi±żka przychodów i rozchodów, rachunkowość, Krakowska Kancelaria Podatkowa, Kulis
   

doradca podatkowy Kraków 4
usługi księgowe Kraków
biuro rachunkowe Kraków 23
usługi księgowe Kraków 55
doradca podatkowy Kraków 57
biuro rachunkowe w Krakowie 
DORADZTWO PODATKOWE

 • udzielanie porad opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych
 • dokonywanie analiz w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych
 • kompleksowa obsługa powstających podmiotów: pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania, przeprowadzenie procedur rejestracyjnych
 • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi
 • pozyskiwanie opinii Urzędu Skarbowego w sytuacjach braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych - pełny zakres:
  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek VAT
  • podatek akcyzowy
  • podatek od czynności cywilno prawnych

 • konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT i CIT

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • sporządzanie zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów
 • prowadzenie rachunkowości (wszystkie rodzaje ewidencji) :

  • księga handlowa
  • książki przychodów i rozchodów
  • ryczałt
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji środki trwałe, wyposażenie i inne
 • rozliczenia z kontrahentami (kartoteki, potwierdzenia sald, noty, wezwania do zapłaty)
 • rozliczenia z pracownikami (zaliczki, karty płatnicze, delegacje, ryczałty)
 • sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzon± dokumentacją księgowo-podatkową
 • kontrola i weryfikacja ksiąg oraz ewidencji podatkowych, wyprowadzanie zaległości
 • rozliczanie działalności finansowanej ze środków pomocowych
 • konsultacje z zakresu transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) oraz prawidłowości dowodów potwierdzających ich wykonanie
 • procedury oraz dokumentacja   związana   importem   i   eksportem   towarów
  i usług
 • badanie prawidłowości kwalifikacji dokumentów księgowych pod względem przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • analiza operacji gospodarczych pod względem zgodności z prawem dewizowym
 • sporządzanie:
  • sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe, informacja dodatkowa)
  • sprawozdań statystycznych
  • sprawozdań dla NBP
  • wszelkich zestawień i raportów wg otrzymanych wzorów

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • prowadzenie obsługi kadrowej:

  • przygotowywanie projektów umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.)
  • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
  • obsługa refundacji z tyt. zatrudnienia osoby bezrobotnej, absolwenta itd.
  • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji, pism, zaświadczeń w trakcie procesu zatrudnienia
  • przygotowywanie dokumentów w związku z   rozwiązaniem umowy o pracę, w szczególności świadectw pracy, ustalanie uprawnień do wypłat odpraw, odszkodowań ekwiwalentów
 • prowadzenie obsługi płacowej:

  • naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi, rozliczeniem okresów choroby,  składek na ubezpieczenia   społeczne
   i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy
  • sporządzanie list płac
  • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
  • sporządzenie deklaracji podatkowych dot. podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych (pełny zakres)
  • ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, ewidencja urlopów
  • kartoteki wynagrodzeń

 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:

  • prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników oraz osób prowadz±cych działalność gospodarczą
  • doradztwo w wyborze wariantu ubezpieczeniowego dla właściciela, osób współpracujących, rodziny, pracowników
  • deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik
  • przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych z ZUS
  • sporządzenie wyliczeń kapitału początkowego
 • doradztwo zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

DORADZTWO FINANSOWE I INWESTYCYJNE

 • pomoc w wykorzystywaniu z instrumentów finansowych takich jak faktoring, forfiting
 • konsultacje z zakresu zawieranie umów kompensacyjnych i potrąceniowych, zakupu i sprzedaży wierzytelności
 • sporządzanie biznes planów i wniosków kredytowych
 • przekształcenia firm
 • opiniowanie umów

Doradcy Podatkowi
Joanna Kulis
Wojciech Kulis

Nr Wp. Min. Fin. 05646,06585